«9 دی»؛ سند مهارت ملی درون الگوی مکتبی امت
۶ام دی ۱۳۹۶ زوارین

«9 دی»؛ سند مهارت ملی درون الگوی مکتبی امت - امامت

گروه دانشگاه: رابطه امامت – امت واجد شبکه ای از معارف و حکمت عملی هست؛ آفریننده سازمان فکری و زیسته ای عینی که بدیل الگوی دولت- ملت غربی و بر معنویت و سیاست توأمان تأکید داشته و برغم پیشینه ای عمیق درون صدر اسلام ولي نوع تکامل یافته اين جزوی از محصولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی انقلاب اسلامی هست.

به گفته خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) رابطه امامت- امت واجد شبکه ای از معارف و حکمت عملی هست؛ آفریننده سازمان فکری و زیسته ای عینی که بدیل الگوی دولت- ملت غربی و بر معنویت و سیاستِ توأمان تأکید داشته و به رغم پیشینه ای عمیق درون صدر اسلام، ولي نوع تکامل یافتة اين جزوی از محصولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی انقلاب اسلامی هست؛ فرایندی که اوجش درون مقاطعی چون ۱۵ خرداد ۴۲، ۲۲ بهمن ۵۷، دفاع مقدس و ۹ دی متبلور گردیده هست؛ تجربه ها نشان می دهد «نظام امامت- امت» سازوارترین مد مشارکت مردم ایران درون حوزه اجتماعی هست؛ الگویی که «فقاهتِ حکیمانه» و «امتِ مسئول» دو ضلع لاینفک این تشکیلات ملی به شمار می آیند؛ به نظر می رسد درون صورت دقت به مبانی نظری و مؤلفه های اجتماعی الگوی یاد شد و کاربست ظرفیت های اجتماعی و سیاسی رابطة امت- امامت درون دیگر حوزه ها به خصوص بخش اقتصادی و سازندگی ایران، ره­آموز ارکان قدرت ملی و کارآمدی نظام اجرایی کشور خواهد شد.
بیانیه دبیرخانه شورای راهبردی سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور دربارة یوم الله ۹ دی؛ بیانیه به شرح زیر صادر کرد:
مقدمه
 ۹ دی اگرچه درون ظرف تقویم،یک روز هست و اگرچه با هشت ماه گذشته خود درون سال ۸۸ پیوندی وثیق دارد، ولي این روز را نمی­توان بی دقت به مبانی نظری اش مورد دقت قرار داد؛ همین که همة روزها از حیث وجودی یکسان نیستند و کما بیش تکامل می یابند؛ پیدا هست که ۹ دی نیز یک مناسبت نیست، بلکه یک فرآیند از روندهای تاریخ معاصر ایران هست؛ و مگر تاریخ را بدون فلسفة تاریخ می توان شناخت؟!
خوانش و روایت ۹ دی حتماً یکی از نیازهای ضروری درون جامعة ما هست، ولي این تاریخ نقلی نمی …

خبري پیشنهادی:

«9 دی»؛ سند مهارت ملی درون الگوی مکتبی امت - امامت

مطالب پیشنهادی