پیام تبریک رئیس سازمان «سمت» به مناسبت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی
۱۴ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

دریافت نيوز : جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۶

پیام تبریک رئیس سازمان «سمت» به مناسبت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی

به گفته خبرگزاری مهر ، همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر و سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، احمد احمدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس سازمان مطالعه وتدوین (سمت) طی پیامی این ایام خجسته را به آحاد ملت ایران، تبریک اعلام کرد.
متن این پیام به شرح زیر هست:
«والشمس و ضحیها ُ قسم به خورشید و به تابش نیمروزش
کســانی کــه دوران تاریــک اواخــر شاهنشــاهی را بــه یــاد دارنــد کـه امریـکا پنجـه بـر سراسـر تاروپـود ایـن کشـور انداختـه بـود و گروهک هــای چپ گــرا از جملــه، منافقــان، بــرای رســیدن بــه قــدرت می کوشــیدند و روحانیــون نامــور هــم درون زیــر شــکنجه های توان فرسـا و درون تبعیـد و زنـدان بودنـد و بـه راسـتی دورانـی سـخت ظلمانــی بــود کــه خداونــد، امــام خمینــی رضــوان الله علیــه را همچــون خورشــید تابنــاک نیمــروز از مغــرب بــرآورد و انقلابــی پدیــد آورد کــه تاریــخ ماننــد اين را بــه یــاد نــدارد، انقلابــی بــا نـام خـدا، بـرای خـدا و بـرای احیـای دیـن او، بـا حضـور جمعیتی بی ماننـد و پولادیـن، کـه هنـوز هـم بـر سـر پیمـان خویش سـربدار و اسـتوار ایسـتاده اند و نمونـه اين، حضـور بیسـت ودوم بهمـن اسـت.
راسـتی کـه چنیـن وفادارانـی کجـا تـوان یافـت. ایـن امـت و اين امـام و ایـن انقـلاب الهـی بـاری بـس گـران بـر دوش همـه مـا نهاده انــد کــه نبایــد وفــاداری خویــش را نســبت بــه آنهــا یــک لحظـهاز یـاد ببریـم و بایـد چنـان کـه سـزاوار آنهـاسـت عمـل کنیـم و آمـاده فـداکاری مجـدد باشـیم.
واالله خیرالناصرین
احمد احمدی
«رئیس سازمان «سمت

خبري پیشنهادی:

پیام تبریک رئیس سازمان «سمت» به مناسبت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی

مطالب پیشنهادی