معنای زندگی...
۲۳ام دی ۱۳۹۶ زوارین

معنای زندگی...

زندگی باید ارزشی فراتر از خود زندگی داشته باشد. چیزی که انسان، حاضر هست به خاطر اين زندگی کند و به خاطر اين تلاش کند و حتی بمیرد، باید ارزشمندتر از زندگی باشد.

زندگی باید ارزشی فراتر از خود زندگی داشته باشد. چیزی که انسان، حاضر هست به خاطر اين زندگی کند و به خاطر اين تلاش کند و حتی بمیرد، باید ارزشمندتر از زندگی باشد. درون غیر این صورت، پدیده «زیان زندگی» که درون ادبیات دین از اين به عنوان «خسران» یاد می شود، رخ می دهد. دنیا مقطعی از زندگی هست که به لحاظ زمانی، بخش ناچیزی از حیات انسانی را تشکیل می دهد. بیش از چند سال درون این دنیا زندگی نمی کنیم و حیات جاوید ما درون سرای دیگر هست. به لحاظ ارزش نیز دنیا و هر آنچه درون اين هست، ناچیز هست. به خاطر انسان و درون خدمت انسان آفریده شده و همچون ابزاری برای زندگی واقعی اوست.
مقدمه
انسان، موجودی هست کمال گرا و هدفمند که از بیهودگی، بی معنایی و بی هدفی، سخت گریزان هست. بیهودگی و پوچی، چنین موجودی را ارضا نمی کند و از این رو اگر زندگی، معنا و هدفی نداشته باشد، زنده ماندن، ارزشی نخواهد داشت؛ هرچند تمامی امکانات زندگی فراهم باشد. علّت نارضایتی و سرد شدن زندگی، «ناکامی درون رفاه» نیست. زندگی ساده و حتّی سخت را می توان دوست داشت و راضی بود، به شرط اين که معنای زندگی را درک کرده باشیم. آنچه موجب بن بست و ناامیدی درون زندگی می شود، «ناکامی درون معناطلبی» هست.
به بیان دیگر، همان گونه که انسان هم دارای «جسم» هست هم «جان»، زندگی نیز دارای دو بخش هست: «مواد» زندگی و «معنا» ی زندگی. به نظر شما ناکامی درون کدام یک از این دو بعد، خسارت بار هست؟ ناکامی درون مواد زندگی یا ناکامی درون معنای زندگی؟ مواد زندگی، تغییرپذیر و …

خبري پیشنهادی:

معنای زندگی...

مطالب پیشنهادی