مبانی و سابقه رویکردهای فرهنگی به معرفت
۲۲ام اسفند ۱۳۹۶ زوارین

درون دنیای عرب و جهان اسلام نظریه پردازان زیادی داریم که معرفت را با رویکردهای فرهنگی تفسیر کردند. وقتی معرفت تفسیر می شود، مطلق هست و اعم از این هست که معرفت، معرفت علمی باشد، ایدئولوژیک باشد یا دینی یا متون مقدس باشد، ذاتی ندارد و امر متعالی نیست بلکه بازخوانی و بازسازی هست.

به گفته «فرهیختگان آنلاین» ، نظریات فرهنگی ای که نسبت به معرفت داده می شود، رویکردی نئوکانتی نسبت به معرفت هست و تاریخچه و پیشینه ای دارد که درون اینجا سعی درون طرح این تاریخچه و پیشینه دارم و لوازم و پیامدهای اين را بیان خواهیم کرد. پیشینه کار به دکارت بازمی گردد و بعد از اين کانت هست و به دنبال اين فیلسوفانی چون هگل و نیچه هستند و درنهایت نئوکانتی های آلمانی این مسیر را ادامه دادند. درون این مسیر ما با سوبژکتیوشدن معرفت مواجه هستیم و درون حوزه نظریات فرهنگی با مرگ سوژه هم مواجه می شویم. شاید از مسیرهای دیگری هم بتوان این نظریه را بیان کرد یا برخی حلقه های مفقوده ای که درون تکوین این رویکرد وجود داشته را بیان کرد ولي درون این جلسه مسیر اصلی به قضیه را ذکر خواهم کرد و شاید به بعضی دیگر هم اشاره ای کنم. جریان پوزیتیویسم و فلسفه تحلیلی هم مسیری به سوی این رویکرد داشته ولي مسیر اصلی به نظرم همین مسیر هست و جریان حاشیه ای که به وجود آمده – که جریان پوزیتیویسم و فلسفه تحلیلی هست- باز به این مسیر و بستر اصلی بازگشته هست. مسیر دوم درون جایی از مسیر نخستین جدا شده و باز به اين پیوسته هست. درون مسیر نخستین ابتدا به طرح مساله دکارت می پردازیم. دکارت یک زمینه بعید مساله را فراهم کرد. او معرفت را راسیونالیستی و عقل گرایانه تفسیر و مبتنی بر یک متافیزیکی که داشت، تحکیم می کرد (یعنی برخی اشکالاتی که درون حوزه معرفت وارد می شد را از هستی شناسی خودش برای حل اين کمک می گرفت). روشنگری دکارت با معرفت و اندیشه کردن آغاز می شود: «من می اندیشم». درون تمامي چیز می تواند شک بکند جز درون خود اندیشه. بنابراين روشنگری با اندیشه حاصل می شود: «من می اندیشم بنابراين هستم». حتی خود را یا با اندیشه اثبات می کند یا درون افق اندیشه می یابد و اين چنان نیست که خود را مستقل از اندیشه بیابد.
اندیشه و تفکر و تعقل امری هست که حقایق و اموری را درون قبال خود روشن می کند. اموری که درون قبال اندیشه هستند، اشیا یا حقایق وجودی و خدا و اجسام یا عوارض اجسام و خود هست. برخی از اینها جوهرند و برخی عرض. وقتی درون معرفت حسی خودش تردید می کند، با کمک گرفتن از آنچه با معرفت عقلی خود اثبات کرده یعنی از خدا شروع می کند و تردید نسبت به حکایت معرفت حسی خود را نسبت به جهان خارج برطرف می کند. او این سخن را دارد که به چه دلیل آنچه را که می بینم و حس می کنم متن واقع هست و مال من نیست بلکه مال خارج هست و این تصورات را نسبت به عالم خدا درون ذهن من ایجاد می کند که او کمال مطلق هست و من را با دروغ فریب نمی دهد. او از این مسیر مشکل معرفتی را حل می کند که مبنای هستی شناختی اوست.
حادثه ای که درون دکارت رخ داد، این بود که اولا با تردید نسبت به شناخت خود مواجه شد؛ ولي از این تردید گریخت. کار دوم دکارت این بود که خود را -که می شناخت- به عنوان یک جوهر و یک سوژه و عارضی که داشت (علم عرض «خود» هست) علم عرض و وصفی، وصف نفسانی اوست، معرفی می کرد و معلوم هایی را هم می شناخت که برخی از آنها سوژه و برخی ابژه بودند بعضی دیگر نیز عرض بودند، جوهر اطلاق کردن بر خداوند ولي خالی از خلل و اشکال نیست. او از سه جوهر یاد می کند؛ نفس، جسم و خدا. این مسیر استدلال او بود و اینها را با علم می شناخت و اثبات می کرد. ولي کار دیگری که او انجام داد این بود که به تمامي آنچه درون جهان درمعرض دید اوست لفظ ابژه را اطلاق کرد، زیرا معلوم هستند، علم هم عرض هست و معلوم نیز یا جوهر یا عرض هست، دیگر آنها را نگفت که یا جوهرند یا عرض بلکه اعلام کرد جوهرند. درون این حالت سوژه فاعل شناسا شد و آنچه جز سوژه هست تمامي ابژه شدند و درون ادبیات دکارت بر عالم لفظ ابژه را اطلاق کرد، پیش از او عالم یا سوژه بود یا ابژه؛ که این هم نوعی تصرف ادبی بود. وجهی هم برای این کار هست، چراکه درون واقع وصف به حال متعلق موصوف و همراه موصوف حکم هست؛ حکم احد المتحدین یسری الی الآخر. علم با معلومش اتحادی دارد. وصف علم که عرض بودن هست به معلوم منتقل شد. این درباب دکارت بود ولي بعد از دکارت همین شک دکارتی به صورت دیگری درون هیوم پیدا شد. هیوم تردید کرد درون آنچه احساس می کند و اینکه آیا آنچه احساس می کند، واقعا مستقل از او درون برابرش ایستاده به اسم ابژه. به چه دلیل از ابژه و آنچه برابر سوژه ایستاده هست – که نامش را ابژه گذاشته- از واقع حکایت می کند؟ ولي هیوم راسیونالیست نبود و به معرفت عقلی باور نداشت، یک هستی شناسی الهی نداشت و خدا را اثبات نکرده بود و از راهی که دکارت رفته بود، نمی توانست مشکل خود را حل کند و درون شکاکیت باقی ماند. این مشکل که به چه دلیل علم ما از اين ابژه خارجی حکایت می کند، به عنوان یک شکاکیت فراگیر درون هیوم باقی ماند. هیوم حس گرا و امپیریسیست هست ولي واقع گرا نیست و شکاک هست. او یک ماتریالیست یا پوزیتیویست نیست که نگاه ایجابی به عالم و شناخت عالم داشته باشد. عملا نه، خود او بیان می کند و می گوید با دقت نظری این مطالب را ببین و بعد کتاب را ببند و برو زندگی ات را بکن ولي درون عالم نظر با مشکل مواجه بود.
حلقه بعدی این مجموعه کانت هست که به مشکل هیوم دقت پیدا کرد ولي به کاستی هایی دیگری که درون هیوم بود، دقت نداشت. مفاهیم ما از راه حس به دست نمی آید بلکه بخش عظیم آنها عقلی هستند و درون جایی با حس التقا پیدا می کند و قوه فاهمه این کار را برعهده دارد. کانت عقل گرا و راسیونالیست بود ولي اعلام کرد که هیوم من را از خواب جزمی بیدار کرد یعنی اين شکی را که هیوم نسبت به مفاهیم حسی و محسوس داشت، تعمیم داد که به چه دلیل مفاهیم عقلی من حکایت از یک برابر نهاده ای به اسم ابژه دارند. اين مشکلی را که درون حوزه مفاهیم حسی بود درون مفاهیم عقلی هم وارد کرد. به این ترتیب به چه دلیل اینها حکایت از خلودی و خدایی و نفس و متافیزیکی دارند و برایش این سوال آمد که به چه دلیل اینها وجود دارند. به این ترتیب بود که اين شکی که دکارت دچار اين شده بود و درنهایت خود را از اين رهانیده بود، دامن کانت را نیز گرفت بی آنکه از اين بگریزد. شک دکارت شکی دستوری بود و ابتدایی بود ولي شک کانت، شکی مستقر و انتهایی شد. دکارت هم با شک آغاز کرده بود ولي یکی بنابراين از دیگری توانسته بود تمامي را بنابراين زده و درنهایت آخرین شک را هم با بنیانی که شناخته بود، برطرف کرد ولي کانت ثابت کرد که از این شک راه گریزی نیست و این گونه شد که معرفت یک وصف سوژه بنیاد و سوبژکتیو پیدا کرد. یعنی مفاهیمی که داریم مربوط به سوژه و متعلق به ماست و به ابژه بیرونی دلیل نداریم که ارتباط داشته باشد بلکه سعی کرد دلیل مستحکم بیاورد – از راه قضایای جدلی الطرفین- که حتما اینها حاکی از جهان و عینیت نمی توانند باشد که اگر بودند تناقض رخ داده هست. درون مقامی نیستم که این استدلال های کانت را بررسی کنم و بگویم که درست یا نادرست هست. اینکه مثلا او درون همین جا تناقض را حاکی از واقع دانسته و می خواهد که از اين بگریزد. آیا وقتی به قضایای جدلی الطرفین می رسید، نتیجه منطقی اش این هست که به صورت مطلق شناخت حکایت ندارد یا درون همین محدوده که به تناقض رسیدیم، دچار مشکل شده ایم. می شود این بحث ها را با کانت کرد. کانت اعلام کرد که معرفت عقلی و مفاهیم مربوط به ماست و آنچه را هم که درون بیرون هست، نامش را ابژه نگذاشت بلکه نومن یا ناشناخته گذاشت و آنچه برای ماست نامش را فنومن گذاشت که پدیدار هست که شئ درون نفس ما و برای ماست؛ شیئی که برای خودش هست را اصلا نمی دانیم که چیست و هر چیزی که می گوییم با مفاهیم ذهنی و a priori خودمان می گوییم و درون واقع درون فرآیند شناخت سایه وجود خودمان را بر عالم می اندازیم. این قصه سوبژکتیو شدن معرفت هست که درون تاریخ اندیشه غرب استمرار یافت. گفتم یک جریان حاشیه ای شکل گرفت که همان جریان پوزیتیویسم بود. این جریان به طور تمامي جانبه با کانت همراهی نکرد. با کانت درون معرفت های عقلی و غیرحسی و غیرتجربی همراهی کرد و آنها را ذهنی دانست. به عبارتی عقل را مشتمل بر یک سری مفاهیم ذهنی دانست که با خارج ارتباط ندارند ولي حس را خواست بگوید حاکی از واقع هست و عینیت را درون آنجا جست وجو کرد. این هم درون فرآیند تحولات طی قرن بیستم شکل گرفت، به بن بست منجر شد و نتوانست از جریان اصلی بگریزد، بنابراين بعد از تامس کوهن و پست مدرن ها به دامن جریان اصلی بازگشت.
برگردیم به جریان اصلی. کانت اعلام کرد که عقل نظری که تعیناتی از معرفت دارد و صوری از عالم را بیان می کند، حکایت از جهان واقع ندارد و درون قبال اين یک عقل عملی داشت که قوه عماله و اراده هست و از سنخ حکمت عملی نیست که بحث نظری می کند بلکه عزم تصمیم گیری هست. انسان همان طور که معرفت های پیشینی متعلق به خودش دارد، اراده هم دارد، حکم می کند، نه اینکه حکم را بیابد. قوه نظری، هم درصدد یافتن حکم هست ولي اینجا حکم می کند. کانت سعی کرد اعتبار عقل نظری را از ناحیه عقل عملی تامین کند، به این معنا که بگوید اقتضای این طور حکم کردن، این هست که حکم کنیم چنین چیزهایی هم هست. مشکل مربوط به اثبات وجود خداوند را می گوید با عقل نظری ممکن نیست و حال با کمک عقل عملی (که همان اخلاق می نامد) درون نقد دوم سعی می کند تامین کند. چون هرنوع تصمیم گرفتن برای زندگی، نحوه تفسیر عالم را طلب می کند. بل یرید الإنسان لیفجر أمامه (القیامه:۵). موقعی که انسان بخواهد درون زندگی صورت بندی انجام بدهد، باید جلوی خودش را باز کند و رها ببیند. ولي کانت همان طور که معرفت ها و مفاهیم پیشینی عقل نظری را ثابت می دانست، سوژه ثباتی داشت و اين چیزی هم که درون عقل عملی حکمی که انسان می کرد را هم ثابت می دانست و حکایت از اين را درون قضایای ثابتی بیان می کرد. لذا سوژه دارای کلیت و دوام و ثبات بود و اين ضرورت هایی که درون قضایای عقلی درمی یابیم و متعلق به جهان می دانستیم را متعلق به سوژه و فاعل شناخت و عمل می دانست و می اعلام کرد درون خودمان این حکم را می یابیم، به صورت کلی و ضروری و دائمی. آنچه کانت درون قلمروی عقل نظری و عملی خود بیان می کند به دلیل این ثبات و کلیت که دارد، به تعبیر او transcendental هست یعنی امری متغیر درون زمان این گونه نیست. ترانسندنتال درون مفهوم کانتی به معنای متعالی عینی نیست بلکه به معنای متعالی از تغییر و تغیر درون وجود انسان و ذهن آدمی هست. درون مقابل اين هم از transcendent به کار می برند، درون جایی که از خدا و فرشتگان و عقول سخن باشد که حقایق عینی فراتر از تغییرات و تحولات هستند، ولي این transcendental امر ذهنی ثابت هستند و اینجا سوژه ثابتی دارید و احکام و قواعد ثابتی که بر آنها وجود دارد.
روشنگری دکارت ناظر به جهان خارج و ابژکتیو بود و جهان را نشان می داد و درون این ابژه ها که او به معنای عینی به کار می برد درون مقابل سوژه که مربوط به فاعل شناساست، سوژه را حاکی از عالم عین می دانست و درون این عالم عین خدا بود که متعالی بود، جسم و حرکت و زمان بود که متدانی بود بعد نفس بود که متعالی بود و این دوگانه بین نفس و بدن که جسم هست، این دوگانه هم از همین جا ناشی می شد، اینکه نفس و بدن چگونه با هم ارتباط پیدا می کنند.
حالا دکارت غده ای را حلقه اتصال این دو گرفته بود. این روشنگری بود و اینجا متافیزیک وجود داشت. معرفت اشکالات خود را از ناحیه احکام متافیزیکی تامین می کرد و ثبات و ضرورتش به نحوه وجودش بازمی گشت. حتی مشکل معرفت شناسی دکارت هم که به چه دلیل ما جهان را می شناسیم، با مبنای وجودشناسی حل می شد، یعنی تفسیر معرفت مبتنی بر احکام انتولوژیک و وجودشناسی و مشکلات معرفت هم از راه مسائل هستی شناختی حل می شد؛ امور ابژکتیو و عینی.
ولي درون دیدگاه کانت، شناخت و متافیزیک وجود ندارد تا بخواهید بگویید که مباحث معرفتی ملحق به مباحث هستی شناختی می شود یا اگر ملحق نمی شود، لااقل مبتنی بر مباحث هستی شناسی هست. یا مبتنی بر بحث از هستی خود علم شما مشکل علم را حل می کنید (چنانکه درون حکمت متعالیه این طور هست). نه. اصلا هستی شناسی، مفهوم وجود، مفهوم عدم، مفهوم وحدت و کثرت، تمامي مفاهیمی پیشینی و متعلق به ذهن هستند به این معنا که تمامي آنچه درون وجودشناسی بود و درواقع مفاهیم ذهنی و روابط این مفاهیم را می شناختیم و یعنی متافیزیک چیزی جز اپیستمولوژی نبود. این تفسیر معرفت شناسی به تفاسیر متافیزیکی بازنگشت، یعنی شما تفسیری متافیزیکی از معرفت نمی کنید بلکه تفسیر معرفتی از متافیزیک می کنید. معرفت نوعی خودبسندگی دارد ولي این معرفتی که متعلق به سوژه هست شروع می کند ابژه ها را صورتگری و تعین بخشی کردن. ولي خود معرفت مستقر درون ذهن و مربوط به سوژه هست و سوژه حضور ثابتی دارد و توجیه و عقل عملی اش هم برمی گردد به عزم و اراده این سوژه. یعنی عقل عملی هست که عقل نظری را توجیه می کند. این معرفت شبه متعالی و transcendental هست.
درون مقطع بعد توسط نوکانتی ها، این معرفت یک پدیده تاریخی و متحول شد و ثباتش را از دست داد. درون هگل دقت و تامل تاریخی و تاریخی بودن فکر تثبیت می شود. هگل احکام ثابتی را که کانت از آنها سخن گفته بود و آنها را مربوط به سوژه می دانست؛ متغیر و زمانی و تاریخی می کند. با تغییر این احکام هم تکثر و تنوع و هویت فرهنگی پیدا می شود یعنی معرفت تفسیری انتولوژیک و وجودشناسانه نمی شود؛ تفسیر سوبژکتیو به معنای سوژه ثابت ندارد بلکه سوژه خود متحرک می شود. درون فرهنگ درون مقاطع مختلف تغییر می یابد.
روشنگری دکارت روشنگری عالم خارج بود ولی روشنگری کانت، روشنگری خود معرفت شد یعنی زوایای ذهن را می شناختید و فکر می کردید که وجودشناسی و انتولوژی هست. ولي درون مقطع بعد روشنگری متوجه این مساله شد که چرا اصلا مفاهیم به وجود آمدند و عواملی که این مفاهیم و فرهنگ را به وجود می آورد، کدامند.
سه پرسش از «روشنگری چیست» داریم که این سه سطح را مشخص می کند. یکی مربوط به دکارت هست که روشنگری را بیان کرده و enlightenment را به کار می برد. دوم مربوط به کانت که آخر قرن ۱۸ هست و سوم مربوط به فوکو که آخر قرن ۲۰ هست. فوکو می خواهد روشنگری کانت را زیرسوال ببرد. کانت روشنگری نکرده هست بلکه از منظر و موقف تاریخی خودش دارد اپیستمه را بیان می کند. این اپیستمه خودش سیال هست. چرا این پرسش سال ها قبل درون اندیشه مطرح نشد و این پاسخ قبل ها داده نشد. بنابراين این پرسش و پاسخ ولیده یک مقطع تاریخی حرکت فکر و اندیشه هست. حالا یا فکر و فرهنگ [خاصی] را نقطه نهایی حرکت می دانیم که هگلی می اندیشیم یا اینکه معرفت را به حاشیه امور دیگری مثل قدرت بازمی گردانیم که فوکویی هست، knowledge and power و رابطه این دو. یا ممکن هست مانند مارکسیست های کلاسیک، پايه را بر اقتصاد بدانیم که تحولات اقتصادی چگونه هست و بگو چگونه زندگی می کند تا بگویم چگونه می اندیشد. زیرا مارکسیسم اندیشه را تلاشی برای زیست دانسته و از این جهت امر متعالی وجود ندارد و تمامي درون بستر زمین و زمان و درون دل فرهنگ شکل می گیرد و با فرهنگ یا عواملی که تغییر فرهنگی را به دنبال می آورد، تغییر و تحول می یابد. این هم مقطع سوم هست. درون اینجا معرفت تفسیر سوبژکتیو مبتنی بر سوژه ثابت ندارد بلکه تفسیری با عامل قریب درون حوزه فرهنگ هست. ولي خود حادثه ای که بعد رخ می دهد و خود سوژه که پدیده ای تاریخی هست، با آمدن رویکردهای ساختارگرایانه درون دل مناسبات و روابط فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی ساخته می شود و یک برساخته هست. همان طور که معرفت یک برساخته تاریخی هست، سوژه هم یک برساخته تاریخی هست و به این ترتیب با مرگ سوژه درون نگاه ساختارگرایانه مواجه می شویم. تقدم ساختار بر ذات پیش می آید و با مرگ سوژه و مرگ ذات مواجه می شوید. شبکه ای از روابط هست و سوژه عروسک خیمه شب بازی درون این ارتباطات هست که با تغییر ساختار اين هم تغییر می کند. نتیجه اش انکار ذات برای سوژه و معرفت و به دنبال اين تقلیل گرایی و بازگرداندن اين به ساختارهای فرهنگی هست. ولي اینکه ساختارهای فرهنگی درون تعامل با ساختارهای دیگر چه جایگاهی داشته باشند، نظرات مختلف هست. آلتوسر نگاهی ساختارگرایانه داشته و ساختار فرهنگ را – به تأسی از مارکس- روبنایی و اقتصاد را زیربنا می داند و فرهنگ و اقتصاد و سیاست را به سه طبقه یک آپارتمان تشبیه کرده هست که طبقه زیرین همان اقتصاد هست، علت این امر تعهد آلتوسر به مارکسیسم کلاسیک هست.
فوکو زیربنا را قدرت می دانست و بر اين هست که ساختار قدر هست که سایر ساختارها را درون حاشیه خودش می سازد. اگر به مکتب بیرمنگام بیایید ممکن هست استقلال بیشتری برای ساختار معرفت پیدا کنید. به هر حال معرفت درون افق فرهنگ هست و از ناحیه ساختارهای فرهنگی تعین پیدا می کند، اعم از اینکه ساختارهای فرهنگی بر ساختارهای دیگر بنیان نهاده شده باشد یا اینکه خود ساختاری مستقل و نهایی باشد. نتیجه، ذات نداشتن معرفت هست و نگاه کردن به او از حوزه نقش و کارکرد و مناسبات و ارتباطات شبکه ای هست. این رابطه هست که ذات را ایجاد می کند و با جابه جا شدن ساختار تمامي معرفت جابه جا می شود. طعم این نگاه ساختارگرایانه به معرفت را درون تئوری هایی مثل قبض و بسط می بینید که وقتی یک قسمت از مجموعه تحول پیدا می کند، تمامي ساختار عوض می شود. ولي اين تئوری خودش این مساله را بیان نمی کند ولي اين تئوری ساختارگرایانه هست. درون ساختارگرایی این رابط هست که ذات را می سازد و این مساله از سوسور آغاز شد. او به این قائل بود که ابتدا ربط هست و بعد فعل و اسم هست نه اینکه اسم و فعل باشد و بعد رابط و ربط. ربط هست که اسم و فعل را می سازد و ساختار جمله هست که معنا را تعیین می کند و به این ترتیب برای ساختار اصالتی قائل می شود، مانند روحی هست که درون این اجزا می افتد و به آنها تعین می بخشد. افق رابطه، دیدن نحوی وحدت درون متن کثرت هست. ما درون ادبیات و فلسفه و عرفان مان تصوير این قضیه را داریم و تمامي جا اول مستقل هست و بعد رابط ولي اینجا اول رابط هست و بعد مستقل می شود. نحوه اصالت ربط درون این دیدگاه ساختارگرایانه هست. بنابراين نظریه های فرهنگی این گونه با معرفت مواجه می شوند و جای اپیستمولوژی کانت و متافیزیک معرفت را می گیرند. این هست که از اين تنها با عنوانمرگ سوژه یاد نمی شود بلکه عنوان مرگ معرفت شناسی هم به اين داده اند. مرگ معرفت شناسی خیلی لوازم را درون حوزه معرفت به دنبال دارد؛ نفی ذات معرفت، نفی صدق، کذب و… . لذا با مرگ ماتن مواجهید نه متن. اولا خود سوژه مرده هست و درون هر خوانش، هربار ساخته می شود. فهم مشترک و این همانی بین دیروز و امروز هم منتفی می شود، همین طور مشکلاتی درون روابط بین فرهنگی یا روابط درون فرهنگی حتی خود با خود دارد.
درون دنیای عرب و جهان اسلام نظریه پردازان زیادی داریم که معرفت را با رویکردهای فرهنگی تفسیر کردند. وقتی معرفت تفسیر می شود، مطلق هست و اعم از این هست که معرفت، معرفت علمی باشد، ایدئولوژیک باشد یا دینی یا متون مقدس باشد، ذاتی ندارد و امر متعالی نیست بلکه بازخوانی و بازسازی هست. انکار امر متعالی عینی و متعالی سوبژکتیو و انسانی هست. دیگر امر متعالی درون کار نیست و اگر این معرفت دینی باشد، رویکردهای فرهنگی با اين دال مرکزی و هسته مرکزی امر دینی که اعتقاد به یک امر متعالی هست، ناسازگارند و تاب نمی آورند. بنابراین این تفسیرها هر گوشه ای از جهان اسلام که ظاهر شدند، چالش هایی با سنت فکری و زیست تاریخی خودشان پیدا کردند. این چالش ها مبنایی هست. این بیان اجمالی از رویکرد فرهنگی به معرفت هست.


مطالب پیشنهادی