عوامل افزایش صبر و شکیبایی
۲۰ام دی ۱۳۹۶ زوارین

عوامل افزایش صبر و شکیبایی

فضیلت صبر و شکیبایی، از کمالات انسانی هست و تنها مبدأ کمال بخش نیز ذات مقدس پروردگار هست. بنابراین برای کسب این فضیلت ارزشمند اخلاقی یا افزودن اين، باید از خداوند استمداد جُست و از او درخواست صبر کرد.

صبر، از کلیدی ترین امور درون زندگی هست و بدون این فضیلت اخلاقی، موفقیت درون امور امکان ندارد. ازاین رو آگاهی به راه های تقویت صبر، مهم هست. راه های تقویت صبر از منظر قرآن کریم را درون موارد ذیل می توان دانست.
۱٫آگاهی از طبیعت زندگی مادی (دنیا)
از عوامل افزایش شکیبایی انسان، آگاهی او از طبیعت زندگی مادی درون دنیاست. زندگی مادی درون دنیا، آمیخته با سختی هاست. کسی که ضرورت قرار گرفتن درون سختی ها را برای نیل به کمال و پیشرفت درک کرده هست، هنگام ابتلا به سختی ها شکیبایی خود را از دست نمی دهد و صبوری بر او گران نمی آید؛ به ویژه اگر بداند که حکمت خدای حکیم بر اين بوده هست که انسان برای نیل به کمال، از مسیر سختی ها عبور کند، اين گونه که درون قرآن کریم به آفرینش انسان همراه با رنج و سختی تصریح شده هست.[۱] بنابراين رنج و مشقت از هر سو و درون تمامي شئون زندگی، انسان را احاطه کرده هست. بر هر خردمندی آشکار هست که انسان درون پی به دست آوردن هیچ نعمتی برنمی آید، مگر اين که با ناملایمات و رنج ها روبه رو می شود و اساساً زندگی او همواره با سختی ها همراه هست و نعمت ها پیوسته با غم و اندوه قرین هست.[۲] تلخی این سختی ها، از دو جهت شیرینی کامیابی را احاطه کرده هست: نخست؛ تلخی رنج به دست آوردن اين، دوم؛ تلخی از دست دادنش. بنابراین برای کامیابی ها درون دنیا دو نوع صبر و شکیبایی لازم هست. به همین دلیل مؤمنان سفارش شده اند که تنها با تلاش خود می توانند به مواهب دنیوی و اخروی …

خبري پیشنهادی:

عوامل افزایش صبر و شکیبایی

مطالب پیشنهادی