شیوه های مناسب تبلیغ و دعوت به دین
۲۴ام بهمن ۱۳۹۶ زوارین

تبلیغ، مرحله شناساندن و خوب رساندن هست، بنابراين مرحله شناخت هست. وظیفه ای که هر مسلمان از نظر تبلیغ دارد، این هست که باید این احساس درون او پیدا بشود که به نوبه خودش حامل پیام اسلام هست و اولین شرط رساندن یک پیام الهی این هست که از هرگونه وسیله ای نمی توان دسترس کرد.

درون این متـن میخوانـــیم :
تبلیغ
شیوه های تبلیغ با دقت به آیات و روایات
تحریک عواطف
سؤال کردن از مخاطب
تشویق و تهدید
تلقین
برهان، جدل و مناظره
جنگ سرد
قصه گویی
تعادل میان دنیا و آخرت
آماده سازی و ایجاد زمینه
معرفی الگوهای خوب و بد
دعوت به مشترکات
تبلیغ
تبلیغ، مرحله شناساندن و خوب رساندن هست، بنابراين مرحله شناخت هست. وظیفه ای که هر مسلمان از نظر تبلیغ دارد، این هست که باید این احساس درون او پیدا بشود که به نوبه خودش حامل پیام اسلام هست و اولین شرط رساندن یک پیام الهی این هست که از هرگونه وسیله ای نمی توان دسترس کرد. یعنی برای اینکه پیام الهی رسانده بشود و برای اینکه هدف مقدس هست، نباید انسان این جور خیال بکند که از هر وسیله که شد برای رسیدن به این هدف باید دسترس بکنیم، می خواهد این وسیله مشروع باشد و یا نامشروع. می گویند «الغایات، تبرر المبادی»، یعنی نتیجه ها مقدمات را تجویز می کنند. همین قدر که هدف، هدف درستی بود، دیگر به مقدمه نگاه نکن. چنین اصلی، مطرود هست. ما اگر بخواهیم برای یک هدف مقدس قدم برداریم، از یک وسیله مقدس و حداقل از یک وسیله مشروع می توانیم دسترس بکنیم. اگر وسیله نامشروع بود، نباید به طرف اين برویم.
درون قرآن راجع به تبلیغ به موارد زیر اشاره شده هست. یکی از چیزهایی که قرآن مجید راجع به سبک و روش تبلیغ روی اين تکیه کرده هست، کلمه “البلاغ المبین” …

خبري پیشنهادی:


مطالب پیشنهادی