سرگذشت عالم شیعی قرن3و4 ابن مسکویه رازی مشهور به خازن
۱۳ام دی ۱۳۹۶ زوارین

سرگذشت عالم شیعی قرن3و4 ابن مسکویه رازی مشهور به خازن

ابوعلی احمدبن محمدبن یعقوب ملقب به مسکویه یا ابن مسکویه رازی مشهور به خازن (۳۲۵-۴۲۱ق)، از دانشمندان نامبردار مسلمان ایرانی که مذهب تشیع داشته و درون فن تاریخ و علم اخلاق بویژه از بزرگان اسلام بشمار می رود.

ابوعلی احمدبن محمدبن یعقوب ملقب به مسکویه یا ابن مسکویه رازی مشهور به خازن (۳۲۵-۴۲۱ق)، از دانشمندان نامبردار مسلمان ایرانی که مذهب تشیع داشته و درون فن تاریخ و علم اخلاق بویژه از بزرگان اسلام بشمار می رود. تاریخ ولادت او دقیقاً معلوم نیست، ولیکن راجح این هست که حوالی سال ۳۲۵ از مادر زاده هست. دلیل این ترجیح این هست که ابن القفطی گوید: «ابن مسکوبه روزگاری دراز زیست و با ابومحمد مهلبی وزیر معزالدوله دیلمی از دیالمه ی عراق و خوزستان و کرمان (۳۵۶-۳۲۰) مصاحب بوده هست» و می دانیم که مهلبی درون سال ۳۳۹ وزارت را برعهده گرفته هست و درون سال ۳۵۲ وفات یافته، بنابراين نمی توان باور کرد که کسی ندیم وزیری بشود و لااقل بیست سال نداشته باشد، و از این روی اگر ولادت وی راحتی پیش از سال ۳۲۵ نیز بدانیم به خطا نرفته ایم. مهلبی از رجال فاضل و ادب دوست بود و ابوالفرج اصفهانی (م۳۵۶) صاحب کتاب عظیم الاغانی و مقاتل الطالبیین از پروردگان اوست. چون مهلبی به سال ۳۵۲ درگذشت. ابن مسکویه نزد ابوالفضل محمدبن حسین معروف به ابن العمید رفت. ابن العمید وزیر رکن الدوله ابوعلی حسن بن بویه ی دیلمی پدر عضدالدوله بود. ابن مسکویه هفت سال پیش او به عزت و احترام می زیست و خازن کتابخانه ی او شد. بنابراين از آنکه ابوالفضل ابن العمید به سال ۳۶۰ وفات یافت، ابن مسکویه به خدمت ابوالفتح علی بن محمدبن العمید معروف به ذوالکفایتین (پ صاحب کفایت سیف و قلم) رسید و درون خدمت او نیز که وزیر رکن …

خبري پیشنهادی:

سرگذشت عالم شیعی قرن3و4 ابن مسکویه رازی مشهور به خازن

مطالب پیشنهادی