سرگذشت ابن عنبه از علمای قرن هفتم وهشتم
۱۳ام دی ۱۳۹۶ زوارین

سرگذشت ابن عنبه از علمای قرن هفتم وهشتم

جمال الدین ابوالمعالی احمدبن علی (ح۷۴۸-۸۲۸ق) نسب شناس و تاریخدان نامدار، از سادات حسنی خاندان عنبه داوودی (درون حله و کربلا) که درون حله عراق زاده شد، درون کرمان ایران درگذشت.

جمال الدین ابوالمعالی احمدبن علی (ح۷۴۸-۸۲۸ق) نسب شناس و تاریخدان نامدار، از سادات حسنی خاندان عنبه داوودی (درون حله و کربلا) که درون حله عراق زاده شد، درون کرمان ایران درگذشت. شجرة النسب ابن عنبه، مستخرج از کتاب عمدةالطالب خود او (۱۰۳ به بعد) چنین هست: «احمدبن علی بن حسین بن علی بن مهنابن عنبة (اصغر) بن «معد» یا «سعد» بن علی عنبة (اکبر) بن محمد (وارد) بن یحیی بن عبدالله بن محمدابن یحیی بن محمد (ابن رومیه) بن داوود (امیر) بن موسی (ثانی) بن عبدالله (صالح) بن موسی (جون) بن عبدالله (محض) بن حسن (مثنی) بن امام حسن (مجتبی)». توضیح اين که: «معد» یا «سعد» از خود ابن عنبه درون کتاب دیگرش الفصول الفخریه (۱۱۷) هست، که درون برخی از نسخه های عمده نیز دیده شده هست. تفاوت دیگر زنجیره ی تباری مذکور با آنچه دیگران و از جمله شادروان جلال الدین همائی به دست داده این هست که مرحوم همائی حین تحریر، یک «محمد (وارد) بن یحیی» را از قلم انداخته هست. باری این عنبه، دانشوری بود که دانستنیهای عربی و ادبی، ققه وحدیث، کلام و حساب را آموخت، ولي تخصص او نسب شناسی و تاریخ بود. استادان وی، چنان که خود گوید، نخست سید مجدالدین محمدبن علم الدین علی نقیب بوده، که بخشی از کافیه ی ابن حاجب را بر او خوانده هست. دوم و از تمامي مهمتر سید تاج الدین محمد حسنی دیباجی نقیب- معروف به ابن معیه (م۷۷۶ق) تاریخنگار و نسب شناس نامدار بوده هست که گوید: «دوازده سال درون خدمت او هر آنچه توانستم از حدیث و نسب، فقه و حساب، …

خبري پیشنهادی:

سرگذشت ابن عنبه از علمای قرن هفتم وهشتم

مطالب پیشنهادی