حکم گوش دادن به صدای خواننده زن
۱۴ام دی ۱۳۹۶ زوارین

گوش دادن به صدای خواننده زن
گوش دادن به صدای خواننده زن , گوش دادن به موسیقی خوانندگی خواننده زن توسط مرد،
از نظر مراجع حرام هست که درون ادامه مطلب، نظر سه مرجع تقلید را درباره این موضوع بخوانید.
گوش دادن به صدای خواننده زن چه حکمی دارد؟
گوش دادن به خوانندگی زن
مقام معظم رهبری
سؤال: آیا مرد می تواند به تک خوانی زن گوش دهد؟
جواب: گوش دادن به خوانندگی زن که غالباً مشتمل بر مفسده هست، جایز نیست.
سوال: آیا جایز هست مردى غناى زن اجنبیه را به قصد لذت بردن از حلال خود گوش کند؟ آیا غناى زن براى شوهر و بر تصوير جایز هست؟ و آیا این گفته صحیح هست که شارع مقدس غنا را به علت ملازمت اين با مجالس لهو و لعب و عدم انفکاک از اين دو حرام کرده و تحریم غنا ناشى از تحریم اين مجالس هست؟
جواب: گوش دادن به غنا که عبارت هست از ترجیع صدا به نحوى که طرب انگیز و مناسب با مجالس لهو و گناه باشد، مطلقاً حرام هست، حتّى غناى زن براى شوهرش و بالعکس، و قصد لذت بردن از همسر، استماع غنا را مباح نمى کند و حرمت غنا و مانند اين، با تعبّد به شرع ثابت شده و از احکام ثابت فقه شیعه محسوب مى شود و دائر مدار ملاکات فرضى و آثار روانى و اجتماعى نمى باشد، بلکه تا زمانى که این عنوان حرام بر اين صدق کند، حکم اين حرمت و وجوب اجتناب به طور مطلق هست.

آیت الله مکارم شیرازی
سؤال۱: شنیدن صدای آواز زن برای مرد نامحرم چه حکمی دارد؟
جواب: حرام هست.
سوال۲: آیا گوش دادن به موسیقی هایی که زنان می خوانند، ولی آرام هستند و مناسب مجالس فساد نیستند، هم اشکال دارد؟
جواب: حرام هست.
سوال۳: آیا گوش دادن به صدای زن خارجی با موسیقی ملایم اشکال دارد؟
جواب: گوش دادن به آواز زن جایز نیست و اگر موسیقی مناسب مجالس لهو و فساد نباشد، جایز هست.
سوال۴: آواز خواندن زن براى زنان و براى شوهرش چه به صورت غنا و چه بدون غنا چه حکمى دارد؟
جواب: براى شوهرش و براى سایر زنان بدون غنا و بدون آهنگ هاى مناسب لهو و فساد اشکال ندارد.
آیت الله سیستانی
سوال: شنیدن صدای زن تا چه حدی برای مرد نامحرم جائز هست؟
جواب: شنیدن صدای زن نامحرم اگر از روی لذت نباشد و ترس افتادن درون حرام نباشد اشکال ندارد.
افکار نیوز


مطالب پیشنهادی