جامعه شناسی بنابراين از پست مدرنیسم منتشر شد
۲۳ام اسفند ۱۳۹۶ زوارین

جامعه شناسی بنابراين از پست مدرنیسم منتشر شد

به گفته خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه ای از مقالات با موضوعات مختلفی مانند جنسیت، نژاد و قومیت، جرم شناسی و انحرافات، حقوق، امور جنسی، عواطف و تاثرات، پزشکی و بدن هست. استدلال کتاب حاضر این هست که اشتباه هست اگر پست مدرنیسم را تهاجمی مهلک به آنچه جامعه شناسان درون عمل انجام می دهند، تصور کنیم.
مولفان گفتارهای این کتاب هویت جامعه شناسی بنابراين از پست مدرنیسم را به مثابه قرارگاهی مجادله انگیز درون نظر می گیرند که امکان بازاندیشی درون کسب و کار جامعه شناسی را به دست می دهد. آنها نشان می دهند که چگونه باید با این بازاندیشی برخورد کرد و برخی از پیامدهای بالقوه اين را چطور باید دنبال کرد.
 درون مقدمه کتاب نیز دیوید اوئن نوشته هست: این کتاب، متنی آخرالزمانی نیست و قصد اعلام مرگ جامعه شناسی را نیز ندارد. درون عوض مروری اجمالی هست به تحولات جاری درون جامعه شناسی و حوزه های اصلی اين درون پرتو چالش پست مدرن با جامعه شناسی معاصر. پرسش طرح شده با مولفان این مجموعه، با درون نظر گرفتن زمینه های خاص علایق آنها، این بوده هست که با دقت به چالش پست مدرن، به چه شیوه هایی می توان عمل جامعه شناسی را به بهترین نحو تداوم بخشید؟ لذا هر بخش این اثر را می توان اعلام کرد و گویی درون یک مباحثه درون نظر گرفت، بحث هایی که درون خصوص ویژگی جامعه شناسی از یک سو و ماهیت چالش پست مدرن با جامعه شناسی از سوی دیگر، همدیگر را قطع می کنند، گاهی درهم پیچیده و حتی درهم می آمیزند. اعلام کرد و گوهای این حوزه، موجب تکثر مواضع درون گفتمان جامعه شناسی معاصر می شود. از این رو مجموعه حاضر نیز استثنایی بر این وضعیت نیست. به هر روی، همین بحث و جدل ها هستند که میدان اساسی را برای تامل بر وضعیت این رشته علمی فراهم …

خبري پیشنهادی:

جامعه شناسی بنابراين از پست مدرنیسم منتشر شد

مطالب پیشنهادی