بررسی و نقد اندیشه رکن رابع درون شیخیه
۱۷ام دی ۱۳۹۶ زوارین

جلسه دفاع از پایان نامه دکتری با عنوان بررسی و نقد اندیشه رکن رابع درون شیخیه درون گروه مذاهب کلامی معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مذاهب برگزار شد.
به گفته روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، درون جلسه دفاعیه ای که سه شنبه ۱۲ دی ۹۶ درون سالن کنفرانس امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور حجت الاسلام دکتر عزالدین رضا نژاد به عنوان استاد راهنما، حجج اسلام آقایان دکتر محمد مسجدجامعی و علی اکبر باقری، اساتید مشاور و حجج اسلام آقایان دکتر شریعتمداری، روزبهانی و درویشی درون جایگاه استاد داور برگزار شد، دانشجو محمدرضا مصحفی از پایان نامه اش دفاع کرد.
درون چکیده این پایان نامه آمده هست:
اندیشهٔ رکن رابع ایمان به عنوان اندیشهٔ محوری شیخیه ریشه درون افکار شیخ احمد احسایی یعنی پدیدهٔ مرموز قرن سیزدهم هجری دارد و توسط جانشین او سید کاظم رشتی به ظهور و بروز رسید و توسط حاج محمد کریم خان کرمانی مدوّن گشت این اندیشه با ریشه های شخصیتی خودمحورانه و انحصارگرایانهٔ این سه نفر درون ارتباط تنگاتنگ قرار دارد که از غلو درون مقام ائمّهٔ شیعه (علیهم السلام) آغاز می شود و با خودبزرگ بینی این سه شخصیت ادامه می یابد و به ادّعاهای گزافه و کیش شخصیت فردگرایانه یعنی وحدت ناطق و حامل علم مشایخ می انجامد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی با بررسی بسترهای تاریخی و فکری نشئت این اندیشه آغاز می شود و سپس مبانی تکوین نظری و نوعی این اندیشه مورد کندوکاو قرار می گیرد و با غور درون سیر تطور اين از مقوله ای نظری و نوعی به مقوله ای عینی و مصداقی ادامه می یابد و پا به پای هر مرحله به نقّادی آفرینندگان و پرورندگان این اندیشه می پردازد و نشان می دهد که این اندیشه از بدو تولد ابتدایی و درون مراحل رشد میانی و سرانجام بلوغ و ثمردهی، اندیشه ای معیوب و منحرف نسبت به طراز کتاب و سنّت و عقل و اجماع علمای امامیه بوده هست.
کلمات کلیدی: شیخیه، رکن رابع، وحدت ناطق، شیخ احسایی، سید رشتی، حاج محمد کریم خان کرمانی


مطالب پیشنهادی