باید انقلاب و توسعه را با هم جمع کرد!
۲۲ام دی ۱۳۹۶ زوارین

رضا داوری اردکانی درون نسبت میان انقلاب و توسعه اعلام کرد: «پیداست که یک حکومت انقلابی نمی تواند تمام هم خود را صرف توسعه کند ولی وقتی اعراض از توسعه یا بی اعتنایی به اين منشأ مفاسد و گرفتاری ها می شود باید به نحوی انقلاب و توسعه را با هم جمع کرد

به گفته «فرهیختگان آنلاین» ، رضا داوری اردکانی درون جدیدترین اظهارات خود که درون جمع اعضای انجمن اندیشه و قلم ایراد کرده هست، از ضرورت جمع بین انقلاب و توسعه سخن اعلام کرد و عنوان کرد که از ۲۷ سال پیش تاکنون زیربنای نظری اش درباره غرب تغییر نکرده هست. بنابراين از صحبت های چندوقت اخیر او درون مورد توسعه، برخی منتقدان به تغییر نگرش اردکانی اشاره کردند ولي او همچنان منکر این تغییر رویکرد هست. به طور معمول وقتی داوری درون جمعی صحبت می کند ناگزیر هست تا به پرسش هایی درون مورد فردید و هایدگر هم پاسخ دهد. او درون مورد محمد علی فروغی هم اعلام کرد او فیلسوف نبوده ولي دانشمند و سیاستمداری بود که هشتاد سال پیش کتابی درون تاریخ فلسفه نوشت که هنوز هم تنها کتاب تاریخ فلسفه ای هست که یک ایرانی نوشته هست.
رضا داوری اردکانی درون این دیدار درون نسبت میان انقلاب و توسعه اعلام کرد: «پیداست که یک حکومت انقلابی نمی تواند تمام هم خود را صرف توسعه کند ولی وقتی اعراض از توسعه یا بی اعتنایی به اين منشأ مفاسد و گرفتاری ها می شود باید به نحوی انقلاب و توسعه را با هم جمع کرد. به خصوص که مقابله با فساد اداری و مالی و اخلاقی و روحی نه فقط با انقلاب منافات ندارد بلکه باید از لوازم اين باشد. درون مورد انقلاب و توسعه، مشکل، مشکلِ اولویت هست. باید این هر دو را درون عرض هم قرار داد.»
او درون ادامه بدون دقت به تزاحمات احتمالی میان آرمان های انقلابی و لوازم توسعه با اشاره به اینکه ما هنوز تکلیف و نسبت خود را با این امر روشن نکرده ایم، بی اعتنایی به توسعه و نرم افزار اين را منجر به بروز مشکلات بسیار برای مردم و کشور دانست.
این استاد فلسفه با بیان اینکه ما انقلاب کردیم چراکه وضع اين زمان را عین ظلم می دانستیم، اضافه کرد: «دانشگاه ها بی رونق بود و سایه سنگین اختناق بر جامعه حاکم شده بود. ما قصد داشتیم با انقلاب مان جامعه ای بسازیم که درون اين مهر، دوستی، آزادی و درون یک کلام حق و عدل حاکم شود و مردم به حقوق خود برسند. اکنون هم باید برای نظامی که درون اين دوستی و وفاق و هم داستانی و راستی و حق دوستی و آزادی و عدالت حاکم باشد، بکوشیم. ما که با نام آمریکا دشمنی نداریم. ما با ظلم آمریکا مخالفیم و به این جهت خود باید درون عین مخالفت با ظلم درون تحقق عدل بکوشیم. ما درون انقلاب مان دنبال جامعه ای بودیم (و هنوز هم هستیم) که کسی درون اين گناه نکند. ولي اکنون باید بترسیم که مبادا به جایی رسیده باشیم که دیگر رذائل، رذیلت شناخته نشود و قبح گناه و خلاف از میان رفته باشد.»
داوری با بیان اینکه از قبل از انقلاب به غرب می اندیشیده هست، اظهار کرد: «از آغاز جوانی به قدرت غرب به عنوان قدرتی که خواسته یا ناخواسته بر زندگی ما تاثیرگذار هست، می اندیشیده ام. من نقد غرب را از انقلاب آغاز نکردم بلکه انقلاب را تصوير العملی درون قبال قدرت غرب یافتم و با اين همراه شدم. از اين زمان تاکنون زیربنای نظر من درباره غرب تغییری نکرده هست.»
رئیس فرهنگستان علوم که به نوعی از شاگردان مرحوم فردید محسوب می شود درون مورد او اعلام کرد: «مرحوم فردید فیلسوف بود و بر گردن من و امثال من حق استادی دارد. ولي ایشان اهل سیاست نبود. ولي یک استاد صاحبنظر حق دارد درون سیاست هم اظهارنظر کند.»
داوری درون پایان درون مورد هایدگر و نظرات او درون مورد پایان غرب نیز هم به اظهارنظر پرداخت و اعلام کرد: «هایدگر نه معتقد به لیبرالیسم بود و نه با کمونیسم سازگاری داشت. او براین پايه که غرب تمامي آنچه را که درون قوه داشته به فعلیت رسانده هست، به پایان تاریخ غربی فکر می کرد. اگر هایدگر از پایان غرب سخن می اعلام کرد، دیدگاه او ناظر به شعارها و آرمان های اروپای قرون ۱۸ و ۱۹ یعنی آزادی، لیبرالیسم، صلح، عدالت و رفاه بود که با کشتار پنهان ۱۰۰میلیون انسان درون قرن نوزدهم (که بهترین دوران تاریخ تجدد بود) و کشتار آشکار ۵۰ میلیون انسان درون جنگ های جهانی درون قرن ۲۰ بر باد رفت و از این نظر سخن هایدگر درست بود. ولي این بدین معنا نیست که اراده به قدرت و تکنولوژی عظیم غربی را ناچیز بینگاریم. این قدرت و تکنولوژی ناگهان به وجود نیامد بلکه ۲۰۰ سال طول کشید تا آنچه درون فکر و هنر و فرهنگ ظاهر شده بود، درون شیوه زندگی و سیاست و تکنولوژی نیز ظاهر شود. این اواخر کار ما بیشتر نفی غرب بوده هست ولي چون نفی و اثبات با همند، وقتی نفی می کنیم باید به فکر اثبات هم باشیم. غرب وقتی نفی می شود که چیز دیگری بیاید و جای اين را بگیرد. پست مدرن ها هم هنوز درون افق آینده طرحی را نیافته اند که با اين تاریخ دیگری آغاز شود. ما هم باید به آینده فکر کنیم.»


مطالب پیشنهادی