اقوام روزگار به اخلاق زنده اند
۱۳ام دی ۱۳۹۶ زوارین

این بحث از مهمترین مباحث قرآنی هست، و از یک نظر مهمترین هدف انبیای الهی را تشکیل می دهد، زیرا بدون اخلاق نه دین برای مردم مفهومی دارد، و نه دنیای آنها سامان می یابد; همان گونه که گفته اند:اقوام روزگار به اخلاق زنده اند

قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی هست! اصولا زمانی انسان شایسته نام انسان هست که دارای اخلاق انسانی باشد و درون غیر این صورت حیوان خطرناکی هست که با دسترس از هوش سرشار انسانی تمامي چیز را ویران می کند، و به آتش می کشد; برای رسیدن به منافع نامشروع مادی جنگ به پا می کند، و برای فروش جنگ افزارهای ویرانگر تخم تفرقه و نفاق می پاشد، و بی گناهان را به خاک و خون می کشد!
آری! او ممکن هست به ظاهر متمدن باشد ولی درون این حال حیوان خوش علفی هست، که نه حلال را می شناسد و نه حرام را! نه فرقی میان ظلم و عدالت قائل هست و نه تفاوتی درون میان ظالم و مظلوم!
با این اشاره به سراغ قرآن می رویم و این حقیقت را از زبان قرآن می شنویم; درون آیات زیر دقت کنید:
۱ – هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین (سوره جمعه، آیه ۲)
۲ – لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین (سوره آل عمران، ۱۶۴)
۳ – کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمة و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون (سوره بقره، آیه ۱۵۱)
۴ – ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم یتلوا علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمة و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم (سوره بقره، آیه ۱۲۹)
۵ – قد افلح من زکیها و قد خاب …

خبري پیشنهادی:


مطالب پیشنهادی