آشنایی با اصطلاح اصولی دلیلین متعادلین
۱۴ام دی ۱۳۹۶ زوارین

آشنایی با اصطلاح اصولی دلیلین متعادلین

دلیلَین مُتِعادِلَین (به فتح لام و سکون یاء) به معنی دو دلیل متعارضِ برابر، به حسب اسباب ترجیحند و به دلیلین متعادلین دلیلَین مُتِکافِئَین نیز گفته می شود.

دلیلین متعادلین
دلیلَین مُتِعادِلَین (به فتح لام و سکون یاء) به معنی دو دلیل متعارضِ برابر، به حسب اسباب ترجیحند و به دلیلین متعادلین دلیلَین مُتِکافِئَین نیز گفته می شود.
تعریف دلیلین متعادلین
دلیلین متعادلین، مقابل دلیلین متفاضلین بوده و عبارت هست از دو دلیل متعارضی که بعد از جست و جوی مکلف از مرجح، هیچ گونه رجحان و امتیازی بر یک دیگر نداشته باشند؛ مانند این که یکی از دو دلیل متعارض بگوید: نماز جمعه واجب هست و دلیل دیگر بگوید: نماز جمعه واجب نیست و هیچ گونه مرجحی نیز که سبب ترجیح یکی بر دیگری شود وجود نداشته باشد.
وظیفه عملی درون هنگام تعادل دو دلیل متعارض
درون این که هنگام تعادل دو دلیل متعارض وظیفه چیست، میان اصولیون اختلاف هست؛ بنابر مقتضای قاعده اولی درون دو دلیل متعادل و بنا بر مسلک طریقیت درون حجیت امارات، مشهور علمای متأخر همانند مرحوم ” آخوند خراسانی “، ” میرزای نایینی ” و ” مظفر “، اصل را تساقط و برخی دیگر تخییر می دانند.
مقتضای قاعده ثانوی هنگام تعادل دو دلیل متعارض
ولي بنابر مقتضای قاعده ثانوی درون خبري متعارض، میان علما سه دیدگاه وجود دارد:
۱ ـ مشهور علما مستفاد از خبري را، تخییر دانسته اند؛
۲ ـ گروهی از فقیهان می گویند: مجتهد هنگام برخورد با دو دلیل متعارض باید توقف کند؛
۳ ـ جمعی دیگر از فقیهان گفته اند: مجتهد هنگام بر خورد با دو دلیل متعارض متعادل باید احتیاط کند.
منبع: پایگاه اینترنتی ویکی فقه

خبري پیشنهادی:

آشنایی با اصطلاح اصولی دلیلین متعادلین

مطالب پیشنهادی