آشنایی با اصطلاح اصولی دلالت نهی مولوی بر فساد
۱۴ام دی ۱۳۹۶ زوارین

آشنایی با اصطلاح اصولی دلالت نهی مولوی بر فساد

بحث از دلالت نهی مولوی بر فساد به معنی بحث از دلالت یا عدم دلالت نهی مولوی بر فساد متعلق اين هست.

دلالت نهی مولوی بر فساد
بحث از دلالت نهی مولوی بر فساد به معنی بحث از دلالت یا عدم دلالت نهی مولوی بر فساد متعلق اين هست.
معنی دلالت نهی مولوی بر فساد
دلالت نهی مولوی بر فساد، مقابل دلالت نهی ارشادی بر فساد بوده و به این معنا هست که مولا عبد خود را به گونه ای از انجام عبادت یا معامله ای نهی و ردع نماید که بر مبغوض بودن اين دلالت کند، مانند: نهی مولا از نماز درون ایام حیض و یا نهی وی از بیع ربوی.
نظر اصولیون درون مورد دلالت نهی مولوی بر فساد
درون این که آیا نهی مولوی بر فساد منهی عنه دلالت می کند یا نه، چند نظر وجود دارد:
عده ای معتقدند نهی مولوی ـ چه درون عبادات و چه درون معاملات ـ بر فساد منهی عنه دلالت می کند.
ابوحنیفه و شیبانی
برخی دیگر هم چون ” ابوحنیفه ” و ” شیبانی ” بر این باورند که نهی مولوی ـ چه درون عبادات و چه درون معاملات ـ بر صحت منهی عنه دلالت می کند.
قائلین به تفصیل بین معاملات و عبادات
گروهی، بین معاملات و عبادات تفصیل داده و گفته اند: اگر نهی مولوی به عبادات تعلق گیرد بر فساد منهی عنه، و اگر به معاملات تعلق گیرد بر صحت منهی عنه دلالت می کند.
مشهور و محقق خراسانی
مشهور اصولیون هم چون مرحوم ” محقق خراسانی ” میان تعلق نهی مولوی به مسبب یا تسبیب و تعلق اين به سبب تفصیل داده اند؛ به این بیان که اگر نهی مولوی به مسبب یا تسبیب تعلق گیرد، بر صحت منهی عنه، و اگر به سبب تعلق گیرد، بر عدم صحت منهی عنه دلالت می کند.
محقق نایینی
جمعی از اصولیون هم چون مرحوم ” محقق نایینی ” میان سبب و مسبب تفصیل داده اند؛ یعنی اگر نهی …

خبري پیشنهادی:

آشنایی با اصطلاح اصولی دلالت نهی مولوی بر فساد

مطالب پیشنهادی